Oznamy

 • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (PDF) – 2. veľkonočná nedeľa (11.-18.4.2021)
 • Stále platí zákaz slúženia verejných bohoslužieb, čo s veľkou bolesťou berieme na vedomie, že ani najväčšie kresťanské sviatky sme nemohli osláviť v našich chrámoch za prítomnosti veriacich.
 • Na Bielu sobotu, pri Božom hrobe ste obetovali 1 101,00 eur. Pán Boh zaplať.
 • Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30. apríla  2021 podali prihlášku na RKCMBF UK.Bližšie informácie o spôsobe podania prihlášky sú na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.
  Laickí absolventi magisterského štúdia katolíckej teológie môžu nájsť uplatnenie v službe učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v pastoračnej službe vo farnosti, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach, či v oblasti humanitárnej pomoci, v organizácii voľnočasových aktivít i vo vytváraní kvalifikovaných tímov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami.

  Zahrňme do našich modlitieb prosbu za nové duchovné povolania.

 • Už píšeme úmysly sv. omší na mesiac apríl, máj, jún. Môžete úmysly zahlasovať telefonicky v čase od 10:00 do 12:00 h a popoludní od 16:00 do 17:30 h. na tel. čísla: farský mobil: 0911 390 451, kuchyňa 031 784 22 09, prípadne na p. dekana: 0915 712 714. Samozrejme je možné zahlasovať úmysly aj osobne.
 • Katolícke noviny i Remény si môžete kúpiť na farskom úrade.
 • V nedeľu, 11. apríla napoludnie sa bude 10 minút zvoniť za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.
 • V prípade hlavne duchovných potrieb (svätá spoveď, sv. prijímanie, duchovný rozhovor) nás môžete aj naďalej kontaktovať osobne alebo na tel. čísle: 0911 390 451.
 • Mnohí aj v tomto období podporujete finančne chod farského úradu, kostola, darovali ste milodar aj na kvety. Preto Vám chceme vysloviť Pán Boh zaplať. Zároveň aj uvádzame číslo bankového účtu nášho farského úradu: SK39 0900 0000 0051 2463 2491 na ktorý taktiež môžete poslať svoj milodar. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zbožný priebeh Veľkonočných sviatkov.

Staršie bohoslužobné poriadky


Kňazi vo farnosti

 • Ladislav Šálka, dekan – farár
 • Mgr. Tomáš Kišon, kaplán
 • Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný

Farský kostolKostol sv. Margity Antiochijskej
Šaľa – mesto
Sv. omše každý deň ráno aj večer
Pre podrobnosti o sv. omšiach viď Bohoslužobný poriadok.
Pohrebné omše: po skončení rannej sv. omše (dĺžka rannej svätej omše cca. 30 minút)
Adorácie: vo štvrtok celodenná adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej
Detské sväté omše: piatok večer

Farský úrad


Budova fary
Úradné hodiny:
Pondelok: 10:00-12:00
Streda: 16:00-17:00
Piatok: 10:00-12:00
V súrnych prípadoch zaopatrovania chorých sa však môžete hlásiť aj mimo úradných hodín.
Adresa: Školská 2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Telefón (kancelária): +421 31 7702254 alebo +421 911 390 451
E-mail (dekan): farnost.sala@abu.sk